Jímky a septiky - fotogalerie

Jímky a septiky se dále dělí:

Technologický postup usazení plastové podzemní nádrže NPH a NPV

TÜV Czech ev.č.408/05/02/01/0

1. V připravené jámě vyrovnáme štěrkopískem dno a zhotovíme armovanou základovou desku z podkladního betonu B 15 o vrstvě minimálně 15 cm. Nerovnost základové desky do 5mm. Na vyzrálou betonovou desku osadíme nádrž, ve které jsou již z výroby výztuhami prostrčeny ocelové armovací pruty o průměru 6mm. Vzdálenost armatur je 30cm.

2. Projektovou dokumentaci pro uložení nádrže do země (stavbu), musí posoudit projektant s přihlédnutím k místním podmínkám.

Nádrž nelze použít:
• Pro usazení do terénu s nepropustnou zeminou
• V případě, že úroveň hladiny spodní vody leží nad úrovní betonové desky pod nádrží

3. Pokud je v lokalitě zvýšené riziko výskytu spodní nebo povrchové vody, případně zde může dojít ke zvýšené akumulaci srážkové vody, je zapotřebí po obvodu nádrže uložit drenážní potrubí dostatečného průřezu a množství a zaústit jej do odpadního potrubí. Pokud toto nedovoluje spád na pozemku, je možné napojení potrubí do připravené jímky, která je níže než drenážní potrubí. Z této jímky je nutné odčerpávat vodu čerpadlem pomocí spínacích hodin nebo plovákového spínače.

Výrobce nádrže neručí za škody zaviněné nesprávným zajištěním nádrže proti působení spodní, povrchové nebo akumulované srážkové vody.

4. Po usazení nádrže do výkopu je nutné ihned začít s obetonováním svislých stěn nádrže dokud je příznivé počasí.
Pozor! Při zbytečném odkládání se může stát, že se výkop začne vlivem sesouvat a tlak zeminy může způsobit nezvratné poškození nádrže.

NEZAPOMEŇTE, že při teplotách nižších než +5° C je plast velice křehký a při nesprávném a hrubém zacházení by se mohl poškodit.

5. Svislé stěny nádrže obetonujeme na tloušťku stěny 20 cm betonem B 20. Ve větších hloubkách je nutné zesílit obvodový beton, respektive přidat další výztuž /kari síť/ dle návrhu projektanta. Pro zachování ideálního tvaru nádrže současně napouštíme vodou a obsypáváme obvodové stěny betonem. Maximální denní betonovaná vrstva je 30cm. Další následuje vždy po vytvrdnutí vrstvy předchozí.

6. Strop nádrže zhotovíme podle zátěže dle návrhu projektanta. Pro normální podmínky, kdy strop bude pouze pochůzný, postačuje zřízení desky ze železobetonu tloušťky 20 cm s výztuží kari síť. Při betonování strop nádrže podepřeme trámky s roznášecími deskami, aby nedošlo k průhybu stropu po zatížení betonovou vrstvou. Další možností je požití betonových překladů /PZ desek, betonových panelů/. Tyto je nutno uložit na boční betonovou vrstvu tak, aby jejich váha neležela na plastovém stropu nádrže.

7. Pro návrhy umístění a provoz podzemních nádrží platí EN - ČSN 756081.

8. Litinový poklop není součástí dodávky, typ zvolí projektant opět podle zátěže povrchu poklopu.

9. Dodržení tohoto technologického postupu je závazné pro uplatnění záruky a zachování maximální životnosti nádrže.

Ostatní výrobky

On-line kalkulace

Ohlasy zákazníků

Dobrý den pane Urbánku.
Zhodnocení Vaší firmy bude opravdu krátké. Vše, nabídkou počínaje a realizací konče proběhlo k  naší plné spokojenosti. Funkce zařízení po celou sezónu naprosto bez závad.

Děkujeme celé Vaší firmě.

Petr Jánský,Pardubice

více zákazníků